Afgelopen donderdag gaf Roy Johannink workshops op de netwerkdag CoPI en ROT van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een onderwerp in de workshop was het verschil tussen leider CoPI en regionaal operationeel leider. Beide crisisfunctionarisse faciliteren de crisisbesluitvorming, in respectievelijk het CoPI en het ROT, aan de hand van de BOB-cyclus

Toch is er een belangrijk verschil. Dit is uit te leggen aan de hand van het begrip (algemene) operationele leiding.

“Operationele leiding houdt in dat er een hiërarchie ontstaat die er normaal niet is. Operationele leiding vindt plaats onder het gezag van een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio. De regionaal operationeel leider valt onder het gezag van een individuele burgemeester indien het RBT nog niet bijeen is geroepen,” aldus de Bestuurlijke Netwerkkaarten.

In geval van een regionaal operationeel leider is er sprake van een (onmiddellijk dreigende) aantasting openbare orde en/of openbare veiligheid én waarbij reguliere operationele leiding ontoereikend is. In bestuurlijk-juridische zin dus een ramp of crisis. De aanwijzing van een regionaal operationeel leider is afgeleid van de noodbevoegdheden van een burgemeester en voorzitter veiligheidsregio.

Een voorzitter veiligheidsregio moet (artikel 39 lid 3 WVr) en een burgemeester mág een regionaal operationeel leideraanwijzen. De aanwijzing door de burgemeester is niet expliciet geregeld in de Wet veiligheidsregio’s. Omdat die aanwijzing samenhangt met diens (opper)bevelsbevoegdheid kan ook de burgemeester een regionaal operationeel leider aanwijzen, maar dat hoeft niet.


De wet kent aan nog een functionaris operationele leiding toe, te weten de Directeur Publieke Gezondheid (artikel 32 lid 2 Wet veiligheidsregio’s) over de geneeskundige hulpverlening. De operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening valt - bij opschaling daartoe - hiërarchisch onder de Regionaal Operationeel Leider, net zoals de hoogst operationeel leidinggevenden van andere betrokken diensten en organisaties, zoals de algemeen commandant brandweerzorg, bevolkingszorg en politiezorg (alleen voor wat betreft haar kerntaken op het terrein van ordehandhaving en hulpverlening). 

De burgemeester en voorzitter veiligheidsregio wijzen de leider CoPI niet aan.[1]

Wel kan in de veiligheidsregio in het Regionaal Beleidsplan de operationele leiding op plaats incident worden geregeld.

Tot slot: in menig Regionaal Crisisplan staat het volgende citaat “Operationele leiding is de bevoegdheid tot het, in opdracht van het bevoegd gezag, geven van bindende aanwijzingen aan leidinggevenden van de bij de bestrijding van het incident samenwerkende operationele diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van deze functionarissen over de wijze van uitvoeren van de taken.”

En dit is nu net wat een leider CoPI niet kan: bindende aanwijzingen geven aan leidinggevenden van de operationele diensten. In de kern geeft de leider CoPI leiding aan het proces van beeld-, oordeel en besluitvorming in “zijn” crisisteam, net als de regionaal operationeel leider in zijn crisisteam. Juridisch blijven de normale verhoudingen tussen (operationele) diensten in het CoPI gelden, terwijl dit in het ROT dus niet zo is door de aanwijzing van een regionaal operationeel leider.

Ik weet dat dit in de praktijk (soms) anders wordt beleefd, tijd om dat te keren dus…. 


  1. Waar nodig kan de burgemeester(s) of voorzitter veiligheidsregio op basis van hun noodbevoegdheden de leider CoPI wel aanwijzen als ‘operationeel leider op de plaats van het incident’.
Het CoPI is ook dan hiërarchisch ondergeschikt aan het ROT.
© 2017 - 2021 Het stelsel van crisisbeheersing | Incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?